امام جمعه موقت شهر اژیه:

در مقابل دشمن بايد مقتدرانه ايستاد

حجت السلام نظامزاده:در مقابل دشمن بايد مقتدرانه ايستاد و نبايد از خود تواضع و سستي نشان داد و گرنه نتيجه آن تبديل شدن كشور به مستعمره دشمنان است.

آخرین اخبار