دولت با گسترش نقدینگی غول تورم را بیدار می‌کند؟!

در مناظرات انتخاباتی ۹۲، مهندس غرضی مشکل تورم و اقتصاد ایران را در یک جمله خلاصه کردو گفت: باید دولت دست خود را از جیب مردم درآورد. دولت بیش از دخل خود خرج می‌کند و کسری بودجه را با خلق پول تورم‌زا از جیب مردم جبران می‌کند.

آخرین اخبار