عید مبعث، عید فرمان استقامت علنی و جاری شدن حکم نبوت؛

مساله غریب بودن ولی خدا یک مساله تاریخی و ریشه دار است

روز مبعث روزی است که خدا به محمد فرمان استقامت علنی می دهد. ولو اینکه تحریم های اجتماعی و اقتصادی موجب تلف شدن مال و جان عزیزان رسول شود. وقتی پیامبر خوش نامی و انسانیت خود را نشان انسان های پیرامون خود داد و یارانی اصیلی را در کنار خود نگه داشت آنگاه بود که حکم نبوت جاری شد.

آخرین اخبار