رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان:

کشاورزان بحران خشکسالی را با استقامت امام حسین می گذرانند

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان گفت: کشاورزان با پیروی از امام حسین (ع) راه استقامت ایشان را در این برهه زمانی خشکسالی ادامه می دهند.

آخرین اخبار