كنترل كيفي آب حوضه آبريز زاينده رود اقدام فرابخشي است

استاندار اصفهان از بررسي و اخذ تصميمات لازم در خصوص طرح اوليه تدوين برنامه جامع كنترل كيفيت آب زاينده رود و طرح جامع استفاده صحيح از پساب فاضلاب خبر داد.

آخرین اخبار