بشقاب های جهنمی؛

تبلیغات ماهواره از واقعیت تا دروغ

هنگامی که خبر یا پیامی انتقال یابد، دانسته ها و تجربیات شخصی و گروهی به دیگران آموزش داده شود فرایندی به نام تبلیغ شکل خواهد گرفت.

آخرین اخبار