استخر مخفی در حیاط خانه!+عکس

در این منزل باید مواظب زیر پاییتان باشید چون هر لحظه احتمال پایین رفتن زمین میرود.این استخر در وسط حیاط این خانه قرار دارد البته بصورتی که قادربه دیدنش نیستید.

آخرین اخبار