مسئول اداره ورزش و جوانان کوهپایه

استخرشنای کوهپایه همچنان در انتظار اعتبار

مسئول اداره ورزش و جوانان کوهپایه گفت: حدود 90 درصد از پروژه ی ساخت استخر آماده شده است، نگذاریم به خاطر 10در صد باقی مانده اعتبار استخر از بین برود.

آخرین اخبار