مسلم حسینی:

دردنامــــه ای از زبان مبتلایان…

دردنامه هایی که اینجا آورده ام نه شاید از زبان و دل اینجانب باشد. از زبان مبتلایان به این درد زیاد شنیده ام و می خواهم بنویسم و بیاورم، بلکه مسئولی در گذری از این برزن، نظری نماید.

آخرین اخبار