استاندار اصفهان:

اجرای مصوبات ۹ گانه شورای عالی آب باید عملیاتی شود

استاندار اصفهان گفت: اجرای مصوبات ۹ گانه شورای عالی آب باید عملیاتی شود و همه باید به سمتی حرکت کنند که این مصوبات اجرایی شود.

در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات؛

طرح استحصال آب باران از سطح پشت بام ساختمان‌ها بررسی شد

طرح پژوهشی استحصال آب باران از سطح پشت بام ساختمان‌ها با همکاری مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات بررسی شد.

آخرین اخبار