نماد زن آزاده عزت نفس و آزادگی اوست

چرایی باز شدن پای بردگی مدرن در ایران/استثمار زنانه یعنی زن کالای تبلیغاتی است

در روزگاری که از زن به عنوان کالای تبلیغاتی برای دیده شدن بهره می برند زن ایرانی باید به جهان ثابت کند که نه تنها کالای تبلیغاتی نیست بلکه الگوی تمام زنان عالم است و نماد زن آزاده عزت نفس و آزادگی اوست نه آزادی تن .

آخرین اخبار