شاخصه های تعطیل ناپذیری استکبار ستیزی در منظومۀ فکری رهبری

بیانات مهم و راهبردی مقام معظم رهبری و تأکید ایشان به تعطیل ناپذیری مقولۀ استکبار ستیزی، ضرورت بررسی و تأمل فراگیر در این مسأله را دو چندان می کند.

آخرین اخبار