توصیه اکید رئیس جمهور:

همه در مصرف آب صرفه جویی کنیم

روحانی رییس جمهوری در سفر به استان چهار محال و بختیاری با اشاره به محدودیت های ایران از نظر بارش ها و منابع آبی، بر لزوم صرفه جویی ملی در مصرف آب تاکید کرد.

آخرین اخبار