نماینده مردم اصفهان در مجلس:

مخالف استانی شدن انتخابات هستم/ مشکل ما مثقالی شدن صداقت است

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: با استانی شدن انتخابات دسترسی شهرستان ها به نماینده کم تر از گذشته خواهد شد و این در حالی است که طوایف و اقوام مختلف در شهرستانها زندگی می کنند.

آخرین اخبار