استاندار اصفهان:

واردات بی رویه لطمه ی بزرگی به اشتغال وارد می کند

دکتر رسول زرگرپور اظهارداشت: واردات بی رویه و افزایش مالیات ها لطمه ی بزرگی به اشتغال وارد می کند و باید متوجه ی هزینه های اجتماعی و امنیتی این مسئله بود.

آخرین اخبار

تبلیغات