استاندار اصفهان:

واردات بي رويه لطمه ي بزرگي به اشتغال وارد مي كند

دكتر رسول زرگرپور اظهارداشت: واردات بي رويه و افزايش ماليات ها لطمه ي بزرگي به اشتغال وارد مي كند و بايد متوجه ي هزينه هاي اجتماعي و امنيتي اين مسئله بود.

آخرین اخبار