استاد فرشچيان برای طراحی ضريح امام حسين(ع) چقدر دستمزد گرفت؟

استاد فرشچیان به منظور طراحی و نظارت بر ساخت ضریح امام حسین بارها به ایران سفر کرد.

آخرین اخبار