یک استاد دانشگاه صنعتی اصفهان:

مرکز کشور نیازمند شورای گفتمان آبی است

یک استاد دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: مشکل مرکز کشور در زمینه مسائل آبی نبود یک مرکز برای گفتمان در خصوص مسئله آب است.

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان:

نبود خاک و آب مساعد عاملی از بین رفتن تمدن ها می شود

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: زمانی که جلوی رودخانه ها را سد قرار می گیرد موجب خروج کم تر آب و خشک شدن تالاب ها می شود.

آخرین اخبار