استاد دانشگاه صنعتی اصفهان:

نبود خاک و آب مساعد عاملی از بین رفتن تمدن ها می شود

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: زمانی که جلوی رودخانه ها را سد قرار می گیرد موجب خروج کم تر آب و خشک شدن تالاب ها می شود.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات