استاد دانشگاه صنعتی اصفهان:

ایران تا 10 سال آینده به بیابانی کامل بدل می شود

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: با تداوم خشکسالی تا 10 سال آینده ایران به طور کامل به بیابان تبدیل می شود.

آخرین اخبار