استاد دانشگاه صنعتی اصفهان:

ایران تا ۱۰ سال آینده به بیابانی کامل بدل می شود

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: با تداوم خشکسالی تا ۱۰ سال آینده ایران به طور کامل به بیابان تبدیل می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات