مدیرمسئول روزنامه کیهان در اصفهان مطرح کرد:

ضرورت شناسایی دروازه‌های ورودی نفوذ دشمن؛ داستان فتنه ۸۸ باید از انتها خوانده شود

مدیرمسئول روزنامه کیهان با بیان اینکه دروازه‌های جدید ورودی دشمن باید شناسایی شود، گفت: سران فتنه اکنون مهره‌هایی سوخته به شمار می‌روند و به همین دلیل باید به میزان قابل توجهی در زمینه ابعاد فتنه ۸۸ بررسی و مطالعه لازم صورت گیرد.

آخرین اخبار