از ربا تا جرایم هنگفت؛

شکاف طبقاتی زیر سایه بنگاهداری بانک ها

سیستم بانکی کشور تولید محور نیست و نه تنها در صدد حمایت از تولید بر نمی آید بلکه منفعت محور است، یعنی به دنبال تامین منافع بانک به هر قیمتی است.

آخرین اخبار