غرس 350 اصله نهال در آستان مقدس امامزاده سید محمد(ع) طالجرد اژیه

همزمان با آغاز سال نو و اجرای طرح آرامش بهاری در امامزاده مذکور تعداد 350 اصله نهال جهت غرس گردید.

آخرین اخبار