عکس یادگاری دکتر کامران با کشاورزان شرق اصفهان

دکتر کامران نماینده مردمی اصفهان به درخواست کشاورزان شرق اصفهان در مسجد تاریخی روستای ازیران از توابع براآن جنوبی عکس یادگاری انداخت.

بنایی تاریخی روستای ازیران

این بنا در حوالی روستای ازیران از توابع براآن جنوبی واقع شده است.

آخرین اخبار