به بهانه فراموشی آداب و رسوم ازدواج آسان؛

روزگار خوش روستا با ازدواج های ساده دیروز کوک می شد

ازدواج هایِ دیروز ” دیگر خواهی ” بود و ازدواج هایِ امروز ” خودخواهی “؛ دیروز میخواستیم کسی را خوشبخت کنیم و امروز فقط میخواهیم خوشبختمان کنند.

آخرین اخبار