مریم شجاعی

بر بام فلک عقد بتول است

عرشیان بر زمین می نگرند و همگی به خدمت می آیند و چرا که خداوند بر بام فلک عقد بتول را جاری می سازد و چه زیبا می شوی تو ای مدینه،

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات