قدیری ابیانه؛

سازماندهی گروهها در جنجال کنسرت ها/ ارگان های فرهنگی اهداف توطئه دشمن هستند

از بازیگری که اخیرا خارج کشور رفته و کشف حجاب کرده از روی عمد دعوت می کنند که در کنسرت شرکت کند و یا
برای حرمت شکنی کنسرت را می روند و در مشهد برگزار می کنند.

آخرین اخبار