استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

خطر خاک سربی اصفهان در زمین و آسمان!

در حال حاضر برخی نقاط شهر اصفهان همچون اطراف زمین های کشاورزی، تالاب گاوخونی و نیز نواحی صنعتی آلوده ترین خاک را در خود جای داده است که متاسفانه این خاک ثبات ندارد و با وزش باد در فصول سرد سال، به یک عامل اصلی در بروز ریزگرد تبدیل می شوند.

آخرین اخبار