ارمغان دیپلماسی سیاه صاحبان اسکار سیاسی و هنری؛

عزت برباد رفته پاسپورت ها؛ پشت مرزهای آمریکا

اما حقیقت این است که قانون منع ورود اتباع ایران به آمریکا، در آخرین سال حضور دولت یازدهم بر مسند کار، میوۀ پوسیده برجام را بیش از پیش نمایان ساخت، که در این میان نقش مقولۀ دیپلماسی توأم با سیاه نمایی و انفعال در افزایش ایران هراسی و اسلام هراسی غیر قابل انکار است.

آخرین اخبار