ارشد نظامی ارتش در اصفهان:

دفاع مقدس دستاوردهایی بیش از انتظار ما به دنبال داشت

ارشد نظامی ارتش در منطقه اصفهان، یزد و چهار محال بختیاری تصریح کرد: در دفاع مقدس بیش از آنچه در نظر داشتیم به دست آوردیم.

آخرین اخبار