ارزیابی راهبردی از انتخابات خبرگان و مجلس

شکست سلطه گران و جریان نفوذ و نفاق جدید در انتخابات خبرگان

در ارزیابی راهبردی از انتخابات، می توان شکست سلطه گران، جریان نفوذ و نفاق جدید برای اجرای پروژه مشروطه خواهی از طریق مجلس خبرگان را به عینه مشاهده کرد.

آخرین اخبار