مسئول واحد سلامت میانسالان مرکز بهداشت استان

ارزيابي دوره‌اي سلامت، تاثیر زیادی در پیشگیری از بیماری‌ها دارد

کارشناس مسئول واحد سلامت میانسالان مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: یشگیری و کنترل بیماری‌ها حائز اهمیت است و ای اینرو ارزيابي دوره‌اي سلامت در این رابطه تاثیر زیادی دارد.

آخرین اخبار