دستور صریح خداوند؛

این ۵ آیه قرآن حجاب را برای زنان واجب کرد/ حجاب حافظ ارزش و کرامت انسان است

در بین این همه عناوین و جایگاه های دنیوی و شئونی که ما داریم مثل فرزندی، برادری و خواهری، شهروندی، دوستی، استادی یا شاگردی و… یک عنوان از همه مقدم تر و مهمتر است و آن عنوان «بندگی» است…

آخرین اخبار