نگاهی روانشناسانه به تربیت جنسی کودکان؛

آموزش ارزش های سالم اخلاقی به فرزندان در خانواده ها

خانواده اصلی و خانواده جایگزین نقش موثری در پرورش رفتارهای جنسی سالم فرزندان شان بر عهده دارند. باید سعی کنند با شناخت مراحل رشد جنسی کودکان واقعیت های ظریف و آداب تربیتی مرسوم فرهنگ و جامعه خود را به آنان منتقل کنند. آموزش های ناشیانه مسائل جنسی به کودکان آنان را دچار دلهره و اضطراب می کند که اصول بهداشت روانی خانواده را خدشه دار می سازد.

آخرین اخبار