فواید خانه تکانی ۳۰ روزه بدن

نگاه پزشکان سنتی به روزه تا «روزه درمانی»در بیمارستان‌های اروپایی

مطالعه پژوهشگران و پزشکان نشان داده روزه حکم یک خانه تکانی ۳۰ روزه را برای بدن انسان دارد به طوریکه تاثیر درمانی روزه برای ۱۰ بیماری به اثبات جامعه پزشکی رسیده است.

آخرین اخبار