رئيس دبيرخانه اديان توحيدي

ويژگي برجسته نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان غربي رعايت احترام است

رئيس دبيرخانه اديان توحيدي گفت: متاسفانه گاهي ما در اظهارنظرهاي خود به مسائلي مي تازيم و مي پردازيم بدون اينكه همه جوانب را در آن سنجيده باشيم. اما رهبر انقلاب در اين نامه به همه تبعيض نژادي ها، جنگ قدرت و نابرابري هاي غرب اشاره مي كنند اما با شيوه بسيار محترمانه و با حفظ تمامي حرمت ها.

آخرین اخبار