با وساطت حبیب کاشانی؛

علی ضیا رسما عذرخواهی کرد، مظلومی بخشید

بعد از وساطت حبیب کاشانی، پرویز مظلومی عذرخواهی علی ضیاء را قبول کرد و باهم آشتی کردند.

آخرین اخبار