در شهر حسن آباد برگزار شد

اردوي عملي آمادگي دفاعي مدارس متوسطه جرقويه عليا

اردوي عملي آمادگي دفاعي دانش آموزان دوره متوسطه از طرف حوزه مقاومت بسيج دانش آموزي شهيد باهنر جرقويه عليا در دبيرستان شهيد مطهري و نوردانش شهر حسن اباد جرقويه برگزار شد.

آخرین اخبار