در آستانه برگزاری طرح هجرت 3 مطرح شد:

شرکت 2503 بسيجی در محروميت زدايی منطقه شرق اصفهان/ بسیج سازندگی در مسیر پیشرفت نظام گام می دارد

محمد حیدری گفت: اجرای پروژه های کوچک زود بازده در جهت حمایت از دولت و رفع مشکلات مردم از اولویت کاری اردوهای جهادی طرح هجرت 3 است.

آخرین اخبار