معاون برنامه‌ریزی و بهبود مدیریت آب آبفای استان اصفهان:

استفاده از پساب‌ها برای مصرف شرب در دستور کار قرار گرفت

معاون برنامه‌ریزی و بهبود مدیریت آب آبفای استان اصفهان گفت: در گذشته نگاه به پساب دفع آن بوده اما امروزه از پساب‌ها به عنوان منابع پایدار آب یاد می‌شود، به همین منظور در تلاش برای استفاده از این پساب ها در بخش شرب هستیم.

آخرین اخبار