در منطقه ی جرقویه سفلی برگزار شد:

کوهگشت مسئولین جرقویه سفلی در ارتفاعات قارنه

همایش کوهگشت در ارتفاعات مشرف به روستای تاریخی قارنه با حضور مسئولین بخش جرقویه سفلی برگزار شد.

آخرین اخبار