دختر و پسر؛ روابط پیش از ازدواج

استدلال کسانی که روابط پیش از ازدواج را به عنوان یکی از مهمترین کلیدهای موفقیت ترسیم می کنند این است که: روابط مزبور باعث آشنایی بیشتر دختر و پسر می شود و تفاهم به عنوان یکی از ارکان زندگی مشترک، به تحکیم و دوام بنیاد خانواده می انجامد…

آخرین اخبار

تبلیغات