آنچه باید از کتاب وحی الهام گرفت؛

قرآن کریم؛ دانشگاهی برای دیپلماسی و روابط بین خودی و بیگانه

خداوند در قرآن کریم با اشاره به ایات و روایات متعدد، تکلیف ما را در برابر خودی و بیگانه روشن کرده است و هر یک از آیات دانشگاهی برای ما انسان هاست.

آخرین اخبار