خاطرات تلخ دختر ایزدی که از چنگ داعش گریخت

«نارین»، دختر ایزدی خاطرات تلخ خود را از دوران اسارت، کنیزی و نحوه فرار از چنگ داعش شرح داد.

آخرین اخبار