مدیر طرح های ساماندهی، حفاظت و بهره برداری زاینده رود:

خشکی زاینده رود و تالاب گاوخونی به معضل امنیتی استان مبدل شده است

مدیر طرح های ساماندهی، حفاظت و بهره برداری زاینده رود گفت: خشکی این رودخانه و تالاب گاوخونی آرام آرام به یک معضل امنیتی در استان به خصوص شرق اصفهان تبدیل شده است.

آخرین اخبار