دستاورد ۷۵ میلیارد دلاری کارت سوخت در ۸ سال

ارائه سوخت با کارتهای سوخت ،دستاوردهایی از جمله شفافیت نظام توزیع سوخت، کاهش واردات و قاچاق سوخت به خارج از کشور و نیز مدیریت بر مصرف سوخت را به دنبال داشته است

آخرین اخبار