یوسف روزبهانی

حماسه 9 دی، عبرت فتنه گران، عزت بصیرت پیشگان

پیوند عوامل داخلی با بیگانگان و همراهی با آنها به جایی رسید که علاوه بر صدمات مادی آسیبهای فراوانی به ارزشهای دینی و اسلامی وارد ساخت.

انجام معاينات پزشك عمومي و ارزيابي مقدماتي

پيشگيري آسانترین راه در برابر درمان است

ارائه خدمات بهداشتي درماني در قالب انجام معاينات پزشك عمومي و ارزيابي مقدماتي در بین دانش آموزان چند پایه ی تحصیلی در منطقه جرقویه علیا انجام شد.

آخرین اخبار