رئیس شورای شهر هرند:

شهر هرند استحقاق داشتن اداره ثبت احوال فعال را دارد/ پیگیری پشت پیگیری به کجا ختم می شود

محمد جعفری هرند گفت: شهر هرند با وجود نیاز مبرم به اداره ثبت احوال از داشتن این اداره فعال محروم میباشد و فعالیت حداقلی در این خصوص انجام می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات