سفره اطعام ۱۵۰۰ روزه دار بر سر موقوفه حاج عزیزالله ورزنه

در این طرح تعداد ۱۵۰۰نفراز روزه داران برسرسفره علی بن ابیطالب روزه خود را افطار کردند.

آخرین اخبار

تبلیغات