سفره اطعام ۱۵۰۰ روزه دار بر سر موقوفه حاج عزیزالله ورزنه

در این طرح تعداد ۱۵۰۰نفراز روزه داران برسرسفره علی بن ابیطالب روزه خود را افطار کردند.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات