مدیر‌کل ارشاد ‌اصفهان:

دبیرخانه ویژه فرهنگ و اقتصاد در ارشاد اصفهان تشکیل شد

مدیر‌کل فرهنگ و ارشاد ‌اصفهان گفت‌: اقتصاد مقاومتی یک مقوله راهبردی در کشور بوده و با توجه به این مسئله، دبیرخانه ویژه فرهنگ و اقتصاد در اداره‌کل ارشاد اصفهان تشکیل شد.

آخرین اخبار

تبلیغات