برای نخستین بار انجام می شود؛

دریافت خدمات مشترکان اصفهانی از تمام ادارات گاز سطح شهر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: در راستای خدمت رسانی بهتر و سریعتر به مردم وتحقق هدف استراتژیک رضایتمندی مشترکین گاز طبیعی و همچنین دسترسی آسانتربه ادارات گازبه منظور دریافت خدمات، مشترکین گاز در سطح شهرستان اصفهان می توانند بامراجعه به هریک از شش منطقه اصفهان، خدمات مورد نیاز خود رادریافت کنند.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات