آداب و رسوم ازدواج عشایر شرق اصفهان(1)

پیل شیرینه تا ساعت خوش کردن رسم ماندگار عشایر نصرآبادی

امروز متاسفانه برخی اداب و رسوم غلط جایگزین سنت هایی شده است، که زمانی در شناسنامه مردم به ثبت رسید ولی امروز باید این خاطرات را از بزرگان طوایف دریافت کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات